บริษัท ซันบีม พับลิชชิ่ง จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเจ้าของและผู้บริหารจัดการ www.soulsmithshop.com ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่ให้บริการในประเทศไทย จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมสำหรับนักพยากรณ์ สินค้าแฟชั่น และสิ่งพิมพ์ (“เว็บไซต์”) แจ้งให้ท่าน ทราบว่า เมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะเมื่อท่านทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทจึงมีจุดประสงค์ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อัน เกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อการให้บริการผ่านทาง เว็บไซต์แก่ท่าน เพื่อให้ท่านรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ www.soulsmithshop.com และบริการที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ ดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วน บุคคล สำหรับการใช้บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะ ห้าม หรือไม่อนุญาตให้ท่านทำธุรกรรมใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของบริษัทแก่ท่านโดยตรง  ทั้งนี้ การที่ท่าน ยังคงใช้เว็บไซต์อยู่ บริษัท จะถือว่า ท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านเว็บไซต์ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อบริษัทได้ประกาศ ผ่านเว็บไซต์
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการ เว็บไซต์

ในการให้บริการ เว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ท่านดำเนินการผ่านหน้า เว็บไซต์ ในกรณีดังต่อไปนี้

กรณีมีการสั่งซื้อสินค้าใดๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ได้แก่

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อและนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ รูปประจำตัว
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 3. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน กรณีท่านต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายต่างๆ ที่ท่านดำเนินการผ่านเว็บไซต์

นอกจากนี้จากการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ ทางบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมาย เลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน เว็บไซต์ การตั้งค่า และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้ บริการ เว็บไซต์

สิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

 1. รับสิทธิ์การใช้โค้ดและคูปองส่วนลดสินค้าในเว็บไซต์ soulsmithshop.com
 2. รับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร ผ่านทางอีเมลที่สมาชิกลงทะเบียนไว้
 3. สิทธิ์การเข้าร่วมงานสัมนา และกิจกรรมทางการตลาด จากเว็บไซต์ soulsmithshop.com และในเครือบริษัท ซันบีม พับลิชชิ่ง จำกัด กับพันธมิตรที่ร่วมรายการ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. บริษัทต้องเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและตกลงไว้บนเว็บไซต์ เช่น เพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายบนเว็บไซต์ของ ผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการ ตามเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการที่กำหนด
 2. บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าที่ตรงตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และจะช่วยปรับปรุงการให้บริการ ของบริษัทแก่ท่านที่ดีขึ้น
 3. บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประเมินและการให้บริการหลังการขาย เช่น การสอบ ถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องต่างๆ
 4. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆที่กฎหมายกำหนด
 5. เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขและวัตถุ ประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็น ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ โดยเฉพาะเมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับทางเว็บไซต์ และหากเป็นกรณีท่านซื้อสินค้าจาก เว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดยไม่ได้สมัครบัญชีผู้ใช้งาน บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะ เวลา 3 เดือนเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการทำธุรกรรมอื่นๆกับบริษัทและเพื่อการปกป้อง สิทธิและการต่อสู้สิทธิต่างๆ ที่ท่านอาจมีกับบริษัท และกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ส่วนใดไว้ บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของเว็บไซต์ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้ บริการ ให้แก่บุคคล ดังนี้

 1. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการ ของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับ จ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการประเมินการทำงานของ เว็บไซต์ เช่น Google Analytics และผู้ให้บริการระบบ Cloud โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผย เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และจะเป็นการเปิดเผย บนหลัก การเท่าที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านให้ได้ตามมาตรฐาน
 2. เปิดเผยเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัท หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆ ของ บริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบ ลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 3. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตาม กฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกัน จัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การ เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้ กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อ ความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ใน การควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอน ข้อมูลรูปแบบดัง กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้น หมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อ ที่บริษัทได้ กำหนดไว้ และบริษัทจะพิจารณาเพื่อแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ดังกล่าว

Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการ เว็บไซต์

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการ เลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อ มูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึง ลักษณะ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทาง บริษัทมีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากบริษัท ไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว บริษัทย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการได้ และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้บริษัทใช้ Cookies ดังกล่าว บริษัทจะใช้ Cookies ดังกล่าวทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์ เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทCookies

แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ท่าน ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการ ของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว